ÚS DE LES IMATGES

De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig) els informem que CE JOVENTUT l’HOSPITALET els sol·licita autorització per publicar les fotografies/vídeos captades als jugadors (fotografia individual), equips, nom i cognom, per a la seva publicació a la web, xarxes socials,  o altres mitjans de comunicació de l’entitat, en qualsevol suport o format.

Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CE JOVENTUT l’HOSPITALET, amb domicili a C/Sant Rafael s/n, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a cejlhbasquet@hotmail.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

Amb la signatura del present document, el sotasignat es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.